NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA REVISTA MOIXERÓ

Els articles o notes s’han de presentar al Consell de Redacció, que decidirà si són acceptats  en funció del contingut, l’extensió i altres circumstàncies.Els treballs han de ser originals, s’han d’haver presentat en exclusiva a l’Agrupació Micològica Berguedana. Una vegada el Consell de Redacció hagi acceptat la publicació, els treballs passaran a ser propietat de l’Agrupació Micològica Berguedana que es reserva els drets d’autor, i no se’n podrà reproduir cap part sense citar la procedència.

Els autors cal que segueixin aquestes pautes a fi d’unificar l’estil dels diferents treballs.

 • Tan el primer treball original com el treball definitiu es lliurarà al Consell de Redacció en format digital.
 • El text podrà estar redactat en català, castellà, francès o anglès. En qualsevol cas, els textos (tant de l’article com dels resums) hauran d’estar correctament redactats en el corresponent idioma. Es recomana escriure amb precisió, claredat i economia. La redacció del text haurà de ser impersonal i s’evitarà la primera persona.
 • Els autors podran rebre una proposta de revisió per part del Consell de Redacció, previ assessorament de l’equip de revisors. Les modificacions i correccions recomanades per a la publicació dels treballs lliurats, s’enviaran a l’autor en format digital per que avaluï la recomanació .
 • El Consell de Redacció podrà acceptar, excepcionalment, treballs que no compleixin estrictament algunes de les normes anteriors, sempre que el seu interès i qualitat així ho aconselli.
 • Els treballs i la correspondència referent a la redacció es faran arribar a l’adreça següent: ambergueda@gmail.com
 • Obligatòriament es presentarà resums que no ultrapassin les 150 paraules en tres idiomes, un primer en anglès, un segon en català i un tercer en la llengua del article; en cas de coincidència haurà de ser castellà preferiblement.

El text s’estructurarà preferentment amb els següents apartats: Introducció, (que inclourà material i mètodes), Contingut, Discussió, Conclusions (si venen a lloc) i Agraïments. Els títols generals de l’article no aniran numerats.
En la redacció del treball s’hauran de tenir presents les normes següents:

 • Els noms científics de rang genèric, específic o subespecífic, i només aquests, aniran en cursiva. En cas de dubte de les autoritats cal seguir les nomenades en CABI Bioscience database – Index Fungorum www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
 • Les citacions d’autors dins del text aniran en majúscula i han de seguir els criteris que recullen els exemples següents, es recomana indicar la pàgina : “ …i també en bosc mediterrani xeròfil (TRESCOL, 1989: 10) …” o “ …espècie descrita per HENRY (1936: 153) …”. Quan en el text s’esmenti un autor de qui no es dóna referència bibliogràfica: “… també sota alzina (BALLARA J. com. pers.) …”.
 • Els noms d’autors o persones que es citin en el text o en la bibliografia aniran en majúscula.
 • Les dates s’escriuran en la forma: any/mes/dia. Per exemple: 1999/09/01
 • Les citacions del material estudiat es faran de la manera següent: PROVINCIA, localitat (topònim, UTM), altitud, data, hàbitat, substrat, legit (leg.), determinació (det.), herbari, comentaris i altres i especies vegetals o fúngiques coincidents. Per exemple: BARCELONA, Cercs (Berguedà), 1125 m, 2008/10/04, diversos exemplars trobats en un bosc de Corylus avellana i amb alguns Quercus humilis, leg. Ll. Escànez, det. S. Poumarat. LLEM 0810-04.

A partir d’aquest model de citació s’admetran modificacions posteriors sempre que no s’alteri l’ordre en la citació. Per exemple, evitant repeticions innecessàries de dades geogràfiques o recol·lectors separades per punt i coma:

BARCELONA, Berga (Berguedà), 850 mts, DG6202, Uns quants grups de diversos exemplars, sota Quercus ilex, leg. et det. J. Ballarà, 2008/10/20e, JB-6310/08, bosc calcícola de Quercus ilex, amb presència isolada de Quercus humilis i sotabosc de Buxus sempervirens; 2008/10/25, JB-6335/08; 2008/10/28, JB-6335/08; 2009/10/15 JB-6555/09,

Cal no separar les localitzacions en el text i citar-les només dins de les citacions del material estudiat.

 

Referències bibliogràfiques.

El treball pot anar acompanyat d’una bibliografia que contindrà exclusivament les publicacions citades en el text. La bibliografia s’ha de presentar segons els models següents:

Articles de revista:

BON M. 1999. Macromicètes de la zone alpine dans le massif des Aravis (secteur de La Clusaz). – Bull. Féd. myc. Dauphiné-Savoie, 154 : 17-36.
NEVILLE P ., POUMARAT S .  1995. Les taxons européens de la sous-section Solitariae Bas du genre Amanita Pers. – Bulletin de la FAMM n° 7-8, p 44-58.
Cites d’articles digitals:
Baral H.O.2004.The European and North-American species of Sarcoscypha (http://www.gbifmycology.de/HostedSites/Baral/ Sarcoscypha.htm).
Llibres o altres publicacions no periòdiques:
BIDAUD A., MOËNNE-LOCCOZ P., REUMAUX P., CARTERET X. & EYSSARTIER G. 2006. Atlas des Cortinaires. Pars 16. Genre Cortinarius, Sous-genre Phlegmacium section Multiformes – Ed. SARL, Ed. F. M. D. S., Marlioz, pp. 1059-1122 + pl. 579-631.
Ellis M.B.; Ellis J.P. 1997. Microfungi on Land Plants. An Identification Handbook. (2nd ed.), – Richmond Publishing. 868 pp.

Treballs de contribució en llibres:

Raitvir A. 2000. The genus Incrupila. In: Micologia 2000 (Fondazione Centro Studi Micologico & A.M.Bresadola eds.) pp. 451-455., Brescia.

Els títols de publicacions periòdiques s’abreviaran d’acord amb el World List of Scientific Periodicals. Si no es disposa d’aquesta llista, es poden utilitzar les abreviacions proposades per les mateixes revistes que es citen. Els autors seran responsables de la citació completa i acurada de les referències bibliogràfiques.
La llista bibliogràfica d’un treball s’ordenarà alfabèticament, i de manera cronològica per a un mateix autor, afegint les lletres a, b, c… per als treballs del mateix any.

Taules i figures.

Totes les figures, dibuixos i taules aniran acompanyades d’un peu de figura. Les figures, dibuixos i taules es presentaran, separadament, al final del text del treball; en cap cas s’inclouran dins del redactat del text ni en els originals de les figures. Els dibuixos, cal presentar-los digitalitzats en una resolució de més de 300 ppp amb la mida de caixa de text de la revista (14 x 21cm). Aniran acompanyades d’un peu clar i concís. S’intercalaran en el text tan a prop del punt on siguin ressenyades com la composició ho permeti.
Taules. Es numeraran 1, 2, 3, etc., i hauran de ser ressenyades en el text.
Figures. Les il·lustracions s’hauran de presentar separades del text, indicant al dors el títol del treball i el nom de l’autor o autors. Totes les il·lustracions (gràfics, figures o fotografies) entraran amb el nom de figura.
Els autors podran aportar les il·lustracions en format digital tipus bmp o semblant. El Consell de Redacció decidirà si són admeses i com es reproduiran.

Imatges

El treball s’ha de lliurar en format digital a ambergueda@gmail.com, les seves imatges cal lliurar-les igualment en format digital nomenades amb el següent format: descripció_autor_data.jpg o complimentant els camps de la propietat de la imatge convenientment incloent com a mínim: autor, data de realització, títol, nom del article.
Els autors hauran de presentar els originals de les fotografies en format digital amb una mida de de 10 × 13,5 cm i resolució mínima 300 ppp o qualitat equivalent. Els autors hauran de separar al final del text del treball, cada peu de fotografia que s’annexa on consti autor i breu descripció.
El Consell de Redacció decidirà en cada cas quines i quantes fotografies es reproduiran en els treballs, sempre seguint criteris editorials, de qualitat de les mateixes, i segons l’extensió i l’interès de cada treball.

Notes breus

S’entendrà per “nota breu” qualsevol text que presenti noves observacions sobre biologia, ecologia, corologia, fitocenosi, etc., amb una extensió màxima d’aproximadament mitja pàgina del butlletí.
Les notes hauran de constar de títol amb la traducció en anglès, nom i adreça de l’autor o autors, les paraules clau sense resums, el text –tot seguit i sense apartats– i la bibliografia imprescindible. Quant a la presentació dels originals, haurà de respectar els principis i normes indicats per a les publicacions de l’Agrupació Micològica Berguedana.

 

Els articles a publicar es poden d’adreçar a:
Agrupació Micològica Berguedana,
Apartat de Correus 2
08600 Berga
o a :ambergueda@gmail.com

 

 

Comentaris

No comments yet